Privacyverklaring

Van Vliet Installatie Privacyverklaring

1. Inleiding en toepasselijkheid

Uw privacy is voor Van Vliet Installatie van groot belang. Wij verwerken gegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. In deze verklaring beschrijven wij hoe Van Vliet Installatie omgaat met de persoonsgegevens van opdrachtgevers,  particuliere klanten, personeel, ingeleend personeel, leveranciers, onderaannemers, sollicitanten en andere betrokkenen. Deze privacy verklaring kan worden gewijzigd. De meest recente versie is altijd in te zien op www.vanvlietinstallatie.nl.

1. Contactgegevens
Van Vliet Installatie B.V.
Oude Moerstraatsebaan 39
4614 RN BERGEN OP ZOOM
0164-275500
info@vanvlietinstallatie.nl

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie bevatten over een natuurlijk persoon, gegevens die een persoon identificeerbaar maken. Van Vliet Installatie verzamelt uw persoonsgegevens, die u ons verstrekt per telefoon, per e-mail, per post en gegevens die u invult op onze website. Wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of u gegevens aan ons verstrekt, geeft u toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken.

Overzicht van persoonsgegevens die wij verwerken.
– Van particuliere klanten: Achternaam en voorletters, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, e-mail adres
– Personeel: Voor onze werknemers hebben wij een afzonderlijk Privacy beleid
– Van ingeleend personeel en personeel bij onderaanneming (Naast de bedrijfsgegevens incl. naam contactpersoon) Achternaam en voorletters, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, functie, geboortedatum, BSN nummer, ID-soort en ID-nummer.
– Van leveranciers, bedrijfsmatige opdrachtgevers, onderaannemers (bij uitbesteding) Naast de nodige bedrijfsgegevens ook de achternaam en voorletter van de contactpersoon
– Sollicitanten: Alle persoonsgegevens met curriculum vitae, zoals aangeleverd voor de sollicitatieprocedure

3. Doelen en grondslagen
Van Vliet Installatie verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doelen:
– Om u, indien nodig, te kunnen bellen/e-mailen/bereiken om onze dienstverlening te kunnen uitoefenen.
– Uw opdracht te kunnen uitvoeren.
– Om goederen en diensten bij u af te leveren.
– Het afhandelen van uw betaling.
Grondslagen voor verwerking van persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die voor Van Vliet Installatie van toepassing zijn:
– Toestemming van de betrokkene
– Uitvoering overeenkomst
– Wettelijke plicht
– Gerechtvaardigd belang

4. Bewaartermijnen
Van Vliet Installatie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Zolang als nodig is om het vastgesteld doel te realiseren, zolang noodzakelijk is volgens een overeenkomst en zolang vereist is door wettelijke bewaartermijnen.
Gegevens van sollicitanten worden maximaal 1 jaar bewaard na afronding van de sollicitatieprocedure.
5. Derden
Van Vliet Installatie verkoopt uw gegevens niet aan derden. Uw gegevens worden uitsluitend verstrekt aan derden indien dit noodzakelijk is om de overeenkomst met u uit te voeren of indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Met bedrijven die in onze opdracht uw gegevens verwerken, bewerkers genoemd, sluiten wij een bewerkersovereenkomst, waarin is opgenomen dat ook deze bewerker zich houdt aan de AVG regelgeving.

6. Beveiliging
Om uw persoonsgegevens te bescherming neemt Van Vliet Installatie passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen om ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, verlies of beschadiging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als u aanwijzingen heeft van misbruik, neem dan contact met ons op via info@vanvlietinstallatie.nl.
Van Vliet Installatie B.V. IBAN: NL19RABO0306118424
Oude Moerstraatsebaan 39 BTW nr. NL005463701B01
4614RN Bergen op Zoom HR Breda 20039524
T. (0164) 275500 www.vanvlietinstallatie.nl
F. (0164) 253770 Info@vanvlietinstallatie.nl

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Vliet Installatie.
U kunt een verzoek sturen naar info@vanvlietinstallatie.nl. Wij nemen uw verzoek in behandeling en informeren u binnen een maand. Indien Van Vliet Installatie uw verzoek niet inwilligt, zal dat altijd nader toegelicht worden.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

8. Klachtenprocedures
Indien u klachten heeft over de wijze waarop Van Vliet Installatie uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen via service@vanvlietinstallatie.nl.
Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bergen op Zoom, mei 2018