NEN3140 keuringen

 NEN 3140 KEURING

 

Wij komen vaak bij klanten waarbij de vraag gesteld wordt wat moet en wat mag met betrekking tot bovenstaande norm.

De NEN3140 is een norm die ervoor zorgt dat de werknemers werken volgens de wet van de ARBOdienst. Zij werken zelf dus op een veilige manier, hebben veilige schoenen aan, staan op goedgekeurde ladders, werken met gekeurd gereedschap. Daarnaast zorgen onze werknemers er ook voor dat de situatie voor u veilig is en blijft. Bij inspectie volgens de NEN3140 wordt er gekeken of uw installaties nog aan alle veiligheidsbepalingen voldoen. Denkt u bijvoorbeeld aan de stopcontacten: zijn deze nog veilig? Zijn de glaasjes van de zekeringhouders nog intact? Zitten uw verlichtingsarmaturen nog goed vast?

De NEN3140 inspectie wordt uitgevoerd op bestaande installaties. Er kan een risico-inventarisatie worden uitgevoerd, waarbij bijvoorbeeld gekeken wordt of er duidelijke slijtage is, of er personen in het gebouw zijn die voldoende onderricht zijn om kleine problemen te verhelpen en of uw installaties nog steeds voldoen aan de norm. Ook wordt er gekeken naar de plek van de installaties en hoeveel risico deze vormen voor de veiligheid van de gebruikers van uw gebouw. Ondernemingen zijn wettelijk verplicht de Arbowet en het Arbobesluit toe te passen binnen de organisatie.

De Arbo-wet verplicht de werkgever om beleid te voeren dat erop gericht is de veilige situatie te waarborgen.  Zorg dat het veilig is. Zorg dat het veilig blijft.

De Arbo-wet geeft geen praktische invulling wat een veilige installaties is en hoe het veilig werken moet worden uitgevoerd, maar verwijst naar een aantal normen op dat gebied. De aangewezen normen voor het veilig werken (o.a. NEN 3140) en het realiseren van een veilige installatie (o.a. NEN 1010) geven het “vermoeden van overeenstemming”. Vrij vertaald betekent dit dus, dat hantering van de norm NEN 3140 geen wettelijke verplichting is, maar in de Arbo-wet wel als middel vermeld wordt om aan de wetgeving te voldoen.

Een middel om ervoor te zorgen dat uw installatie tijdens gebruik veilig blijft, is een periodieke inspectie. De werkgever is hier primair voor verantwoordelijk. In de praktijk wordt dit meestal gedelegeerd naar de installatieverantwoordelijke (zie ook onder de kop “Installatieverantwoordelijke”). De NEN 3140 stelt, dat de installatieverantwoordelijke moet bepalen:

Welke installatie of installatieonderdelen geïnspecteerd dienen te worden
Welke  inspectietermijn gehanteerd moet worden aan de hand van een risicoanalyse
Of gebruik gemaakt kan worden van een steekproef, en zo ja hoe deze bepaald wordt
Welke metingen en beproevingen uitgevoerd moeten worden.

Al deze zaken moeten vastgelegd en gedocumenteerd worden. Dus niet alleen hoe een installatie geïnspecteerd wordt, maar ook waarom en in sommige gevallen waarom niet. Niet alleen de arbeidsinspectie maar ook in toenemende mate verzekeringsmaatschappijen en gemeenten kunnen hiernaar vragen.

NEN 3140

In de  NEN 3140 zijn de veiligheidseisen vastgelegd voor het gebruik van elektrische installaties of het werken aan of in de nabijheid van elektrische installaties.

NEN 1010

De laagspanningsinstallaties moeten worden ontworpen en aangelegd conform de NEN 1010. De NEN 1010 is dan ook een echte productnorm. Als het “product” af is geldt de norm niet meer. Dit blijft zo totdat de installatie weer wordt gewijzigd. De norm NEN 1010 is een minimumeis waaraan u wettelijk dient te voldoen.

 

Installatieverantwoordelijke

De installatieverantwoordelijke is verantwoordelijk voor het veilig maken en houden van de elektrotechnische installatie en de bedrijfsvoering daarvan. De installatieverantwoordelijke moet schriftelijk door de werkgever worden aangewezen. Indien geen persoon beschikbaar is die voldoende  technisch onderlegd is ( een specialisten- of middenkaderopleiding elektrotechniek), moet toch iemand worden aangewezen. Deze persoon kan bepaalde taken door externen laten verzorgen maar blijft verantwoordelijk. U kunt erop vertrouwen, dat onze technische staf ruimschoots gekwalificeerd is om u  te adviseren en assisteren.

Vakbekwaam persoon

Een vakbekwaam persoon is door de installatieverantwoordelijke (schriftelijk)  aangewezen om zelfstandig werkzaamheden te mogen uitvoeren aan elektrotechnische installaties. Denk hierbij aan service-, storings- en onderhoudsmonteurs. Indien een dergelijk opgeleid persoon ( middelbare vakopleiding elektrotechniek) niet voorhanden is zal deze extern moeten worden gezocht. 

 

Herstelmaatregelen

Uiteraard moeten de knelpunten die bij de rapportage naar boven gekomen zijn opgelost worden. Dit kunnen onveilige situaties zijn in de installatie, maar ook hiaten in de procedures, ontbreken van tekeningen of instructies of het ontbreken van bijvoorbeeld persoonsaanwijzingen. Natuurlijk moeten de knelpunten met de hoogste prioriteit het eerste aangepakt worden.

Terugkoppeling en doelstellingen

Controleren van de risico-inventarisatie, indien nodig bijstellen en doelstellingen opstellen voor langere termijn. Een gefaseerde aanpak verdeelt de inspanningen en kosten over meerdere jaren.

RAPPORTAGE

Het spreekt voor zich dat u zich tegenover de diverse instanties moet kunnen verantwoorden over de uitgevoerde inspectie. Denk hierbij aan arbeidsinspectie, gemeente, verzekering etc. Aan het einde van de inspectie ontvangt u een keuringsrapport met de bevindingen die uit de inspectie naar voren zijn gekomen.

Het keuringsrapport is een document waarin de bevindingen van de inspectie zijn opgenomen: meetwaarden, interpretaties van meetwaarden, conclusies en aanbevelingen. Op de pagina “Procedure” kunt u zien welke inspectie plaatsvindt en uiteraard kunt u hieruit ook opmaken welke metingen etc er worden uitgevoerd.

Het rapport is echter geen statisch stuk papier. In het rapport staan namelijk de bevindingen van de inspectie.. Er zal dus actie moeten volgen naar aanleiding van het rapport.

Het kan zijn dat uw installatie niet veilig blijkt te zijn. Worden er zaken aangetroffen die de kwalificatie “levensgevaarlijk” meekrijgen, dan wordt de installatie als geheel afgekeurd en buiten gebruik gesteld. De knelpunten zullen terstond moeten worden opgelost, zodat de situatie weer veilig wordt.

 

Gelukkig zijn dergelijke ingrijpende maatregelen meestal niet nodig. Meer voor de hand ligt echter dat gedeeltes van de installatie niet in orde zijn, zeker bij een eerste inspectie. Ook zijn er gradaties in de mate waarin deze onderdelen onveilig zouden kunnen zijn.

Is er iets niet in orde met de verschillende regelgevingen, maar is er geen sprake van zeer ernstig gevaar, dan moeten deze onderdelen binnen een redelijke termijn worden aangepast. Afhankelijk van het gevaar of de aard van de tekortkoming, kan men een prioriteit toekennen aan het oplossen van het probleem. Het is niet zo dat alles meteen opgelost moet worden. Dit zou het primaire proces binnen uw bedrijf kunnen verstoren. U heeft dus de ruimte om een planning te maken wanneer welk acties ondernomen worden. U kunt zo de kosten en inspanningen spreiden over een langere periode. Hiervoor geldt uiteraard: uitstel, geen afstel.

Samenvatting:

NEN3140 is ‘slechts een norm’ maar voor de installatiesector wel de praktische norm om daarmee te voldoen aan de Arbowet en het Arbobesluit. Als NEN 3140 in een zakelijke overeenkomst staat vermeld, is het uiteraard verplicht deze toe te passen. Het is ook duidelijk dat door toepassing van NEN3140 binnen een onderneming er aan verschillende bepalingen uit de Arbowet en het Arbobesluit wordt voldaan. NEN 3140 is daarmee meer dan zo maar een norm.

 

Terug naar elektrotechniek